Email: jiaxins1@andrew.cmu.edu

Jiaxin Shi

Academic Advisor:
Master of Language Technologies