Carnegie Mellon University

Nidhi Kaushik Vyas

Nidhi Kaushik Vyas

Language Technologies Institute

Master of Language Technologies, 2020